อักษรจีน : เปิดโลกอักษรจีน 6000 ตัว

เรามาเริ่มจำอักษรจีน 6000 ตัวร่วมกันนะครับ อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ไ้ด้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกันออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน

 • 阿 [ā] คำเสริมหน้า –> 阿爸 [ābà] พ่อ, 阿姨 [āyí] น้าสาว, 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ
 • 哎(嗳) [āi] คำอุทาน –> 哎呀 [āiyā] , 哎哟 [āiyō]
 • 哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ –> 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า, 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย
 • 癌 [ái] มะเร็ง(Cancer) –> 癌症 [áizhèng] มะเร็ง, 食管癌 [shíguǎnái] มะเร็งหลอดอาหาร, 肺泡癌 [fèipào’ái] มะเร็งปอด, 淋巴癌 [línbā’ái] มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, 血癌 [xuè’ái] มะเร็งโลหิต, 子宫颈癌 [zǐgōngjǐngái] มะเร็งปากมดลูก, 前列腺癌 [qiánlièxiànái] มะเร็งต่อมลูกหมาก, 大肠癌 [dàchángái] มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • 矮 [ǎi] เตี้ย –> 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก
 • 爱 [ài] รัก –> 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก
 • 碍 (礙) [ài] กีดขวาง(to obstruct) –> 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค
 • 俺 [ǎn] ฉัน, เรา, พวกเรา –> 俺们 [ǎnmen] พวกเรา
 • 暗 [àn] มืดสลัว –> 昏暗 [hūnàn] สลัว ไม่สว่าง, 暗事 [ànshì] เรื่องไม่ดีไม่งาม, 暗号 [ànhào] สัญญาณลับ
 • 肮 (骯) [āng] สกปรก –> 肮脏 [āngzāng] สกปรก
 • 吧 [bā] คำเลียงเสียง, คำเสริมประโยค –> 网吧 [wǎngbā] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่, 吧椅 [bāyǐ] เก้าอี้บาร์
 • 笆 [bā] ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ –> 篱笆 [líba] รั้ว, 笆斗 [bādǒu] ตะกร้า(ไม้ไผ่)
 • 疤 [bā] รอยแผลเป็น –> 伤疤 [shāngbā] รอยแผลเป็น, 疤痕 [bāhén] รอยแผลเป็น
 • 扒 [bā]* คว้า, จับ
 • 扒 [bā]* –> 扒手 [páshǒu] นักล้วง, 扒窃 [páqiè] นักขโมย
 • 捌 [bā] เลขแปด(ตัวเขียน)
 • 八 [bā] 8, เลขแปด
 • 巴 [bā] ความหวัง –> 巴望 [bāwàng] หวังว่าจะได้, 巴掌 [bāzhǎng] ฝ่ามือ, 巴士 [bāshì] รถบัส, 尾巴 [wěiba] หาง, 嘴巴 [zuǐba] ปาก
 • 拔 [bá] ดึงขึ้น –> 提拔 [tíbá] เลื่อนตำแหน่ง, 拔草 [bácǎo] ถอนหญ้า, 拔河 [báhé] ชักเย่อ, 拔取 [báqǔ] คัดเลือกตัวบุคคล
 • 跋 [bá] ข้าม –> 跋山 [báshān] ข้ามเขา, 跋山涉水 [báshānshèshuǐ] ข้ามน้ำข้ามเขา
 • 靶 [bǎ] เป้า, ยิงเป้า –> 打靶 [dǎbǎ] ฝึกยิงเป้า
 • 把 [bǎ]* จับ, กุม, ร่มสาบาน –>把兄弟 [bǎxiōngdì] พี่น้องร่วมสาบาน, 把子 [bǎzǐ] มัด(ของ), 把脉 [bǎmài] จับชีพจร, 把柄[bǎbǐng] ที่จับ, 火把 [huǒbǎ] คบไฟ
 • 爸 [bà] พ่อ –> 爸爸 [bàba] พ่อ
 • 罢 (罷) [bà] หยุด –> 罢工 [bàgōng] การนัดหยุดงานประท้วง, 罢了[bàle] ก็เท่านั้นเอง, 罢手 [bàshǒu] หยุดทำ, 罢免 [bàmiǎn] ปลดออกจากตำแหน่ง
 • 坝 (壩) [bà] เขื่อนกั้นน้ำ –> 大坝 [dàbà] เขื่อนขนาดใหญ่
 • 霸 (覇) [bà] อันธพาล –> 恶霸 [èbà] อันธพาล, 霸主 [bàzhǔ] เจ้าแห่งวงการ, 霸王 [bàwáng] ผู้พิชิต จอมอันธพาล
 • 拜 [bài] ไหว้ –> 拜天地 [bàitiāndì] ไหว้เทวดาฟ้าดิน(พิธีแต่งงาน), 拜拜 [bàibài] บ๊ายบาย
 • 班 [bān] ชั้นเรียน, กะเข้างาน, กลุ่ม –> 班机 [bānjī] เที่ยวบิน, 班级 [bānjí] ชั้นเรียน
 • 办 [bàn] ทำงาน –> 办公室 [bàngōngshì] ห้องทำงาน, 怎么办 [zěnmebàn] ทำอย่างไง, 办法 [bànfǎ] วิธี
 • 苞 [bāo] ดอกตูม, แตกหน่อ –> 苞米 [bāomǐ] ข้าวโพด, 含苞 [hánbāo] ตูม, 花苞 [huābāo] ช่อดอกไม้ที่ตูม
 • 宝 [bǎo] ล้ำค่า –> 国宝 [guóbǎo] สมบัติล้ำค่าของชาติ, 宝贵 [bǎoguì] ล้ำค่า,招财进宝 [zhāocáijìnbǎo] เงินทองไหลมาเทมา, 珠宝 [zhūbǎo] อัญมณี, 宝剑 [bǎojiàn] ดาบวิเศษ, 宝贵 [bǎoguì] ล้ำค่า,宝库 [bǎokù] ขุมทรัพย์,宝塔 [bǎotǎ] สถูป เจดีย์),宝藏 [bǎozàng] ทรัพยากรล้ำค่า
 • 保 [bǎo] รักษา, ปกป้อง, รับประกัน –> 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 保证 [bǎozhèng] รับประกัน, 保养 [bǎoyǎng] บำรุงรักษา, 保持 [bǎochí] รักษาไว้
 • 爆 [bào] ระเบิด –> 爆发 [bàofā] ระเบิด ปะทุ, 爆胎 [àotāi] ยางรถระเบิด
 • 惫(憊) [bèi] หมดแรง –> 疲惫 [píbèi] อ่อนเพลีย
Advertisements

Pages: 1 2 3 4

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: