เรียนภาษาจีนกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ม.6

รายวิชา ภาษาจีน รหัสวิชา จ40206. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
2/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV8 7 #
2/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV12 8 #
4/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษา่จีน 6 ภาษาจีน DLTV9 6 #
4/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 ภาษาจีน DLTV9 7 #
5/11/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV7 5 #
5/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV9 7 #
9/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV8 7 #
9/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV12 8 #
11/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษา่จีน 6 ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 ภาษาจีน DLTV9 7 #
12/11/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV7 5 #
12/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 6 ภาษาจีน DLTV9 7 #
2/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
3/9/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
3/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
7/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
7/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
9/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
10/9/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
10/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
14/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
14/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
16/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
17/9/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
17/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
21/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
21/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
23/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
24/9/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
24/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
28/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
28/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
30/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
3/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
3/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
5/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
6/8/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
6/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
10/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
10/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
17/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
17/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
19/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
20/8/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
20/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
24/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
24/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
26/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
27/8/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
27/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
31/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
31/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
1/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
2/7/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
2/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
8/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
9/7/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
9/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
13/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
13/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
15/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
16/7/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
16/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
20/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
20/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
22/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
23/7/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
23/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
29/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
30/7/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
30/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
3/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
4/6/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
4/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
6/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
6/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
8/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
8/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
10/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/6/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
11/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
15/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
15/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
17/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
18/6/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
18/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
22/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
22/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
24/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
25/6/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
25/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
29/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
29/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
20/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
21/5/2010 12:30น.- 13:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV7 5 #
21/5/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
25/5/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 7 #
25/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
27/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 5 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 6 #
6/11/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
2/3/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
4/3/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
5/3/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
5/3/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
2/2/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
4/2/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
5/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
5/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
9/2/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
11/2/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
12/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
16/2/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
18/2/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
19/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
19/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
23/2/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
26/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
26/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
5/1/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
7/1/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
8/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
8/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
12/1/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 ผม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
14/1/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
15/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
15/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
19/1/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
22/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
22/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
26/1/2010 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
28/1/2010 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
29/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
29/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
1/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
4/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
4/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
8/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
11/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
11/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
15/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
17/12/2009 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
18/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
18/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
22/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
24/12/2009 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
25/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
25/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
29/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
3/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
6/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 5 #
10/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
12/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
13/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
17/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
19/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
20/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV8 3 #
20/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
24/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40206(ม.6) ภาษาจีน DLTV12 8 #
26/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 7 #
27/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV9 3 #
27/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40206 (ม.6) ภาษาจีน DLTV12 6 #
Advertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: