นิทานสำนวนสุภาษิตจีน 画蛇添足 huà shé tiān zú

画蛇添足 huà shé tiān zú

yǒu gè chǔ guó guì zú zài jì sì guò zǔ zōng hòu
有 个 楚 国 贵 族, 在 祭 祀 过 祖 宗 后,

bǎ yī hú jì jiǔ shǎng gěi mén kè men hē mén kè
把 一 壶 祭 酒 赏 给 门 客 们 喝。 门 客

men ná a zhè hú jiǔ bù zhī rú hé chǔ lǐ tā men
们 拿 着 这 壶 酒, 不 知 如 何 处 理。 他 们

jué de zhè mo duō rén hē yī hú jiǔ kěn dìng bú
觉 得, 这 么 多 人 喝 一 壶 酒, 肯 定 不

gòu huán bù rú gān cuì gěi yī gè rén hē hē de
够, 还 不 如 干 脆 给 一 个 人 喝, 喝 得

tòng tòng kuài kuài hái hǎo xiē kě shì dào dǐ gěi
痛 痛 快 快 还 好 些。 可 是 到 底 给

shéi hǎo ne yú shì mén kè men shāng liàng le yī
谁 好 呢? 于 是, 门 客 们 商 量 了 一

gè hǎo zhǔ yì jiù shì měi gè rén gè zì zài dì
个 好 主 意, 就 是 每 个 人 各 自 在 地

shàng huà yī tiáo shé shéi xiān huà hǎo le zhè hú
上 画 一 条 蛇, 谁 先 画 好 了 这 壶

jiǔ jiù guī shéi hē dà jiā dōu tóng yì zhè gè bàn fǎ
酒 就 归 谁 喝。 大 家 都 同 意 这 个 办 法。

mén kè men yī rén ná yī gēn xiǎo gùn kāi shǐ
   门 客 们 一 人 拿 一 根 小 棍, 开 始

zài dì shàng huà shé yǒu yī gè rén huà de hěn
在 地 上 画 蛇。 有 一 个 人 画 得 很

kuài bù yī huì ér tā jiù bǎ shé huà hǎo le yú
快, 不 一 会 儿, 他 就 把 蛇 画 好 了, 于

shì tā bǎ jiǔ hú ná le guò lái zhèng dài tā yào
是 他 把 酒 壶 拿 了 过 来。 正 待 他 要

hē jiǔ shí tā yī yǎn chǒu jiàn qí tā rén huán méi
喝 酒 时, 他 一 眼 瞅 见 其 他 人 还 没

bǎ shé huà wán tā biàn shí fēn de yì dì yòu ná qǐ
把 蛇 画 完, 他 便 十 分 得 意 地 又 拿 起

xiǎo gùn biān zì yán zì yǔ dì shuō kàn wǒ zài
小 棍, 边 自 言 自 语 地 说:“ 看 我 再

lái gěi shé tiān shàng jǐ zhī jiǎo tā men yě wèi
来 给 蛇 添 上 几 只 脚, 他 们 也 未

bì huà wán biān shuō biān gěi huà hǎo de shé huà jiǎo
必 画 完。” 边 说 边 给 画 好 的 蛇 画 脚。

bù liào zhè gè rén gěi shé huà jiǎo huán méi
不 料, 这 个 人 给 蛇 画 脚 还 没

wán shǒu shàng de jiǔ hú biàn bèi páng biān yī gè
完, 手 上 的 酒 壶 便 被 旁 边 一 个

rén yī bǎ qiǎng le guò qù yuán lái nà gè rén de
人 一 把 抢 了 过 去, 原 来, 那 个 人 的

shé huà wán le zhè gè gěi shé huà jiǎo de rén bù
蛇 画 完 了。 这 个 给 蛇 画 脚 的 人 不

yī shuō wǒ zuì xiān huà wán shé jiǔ yìng
依, 说:“ 我 最 先 画 完 蛇, 酒 应

guī wǒ hē nà gè rén xiào a shuō nǐ dào
归 我 喝!” 那 个 人 笑 着 说:“ 你 到

xiàn zài hái zài huà ér wǒ yǐ wán gōng jiǔ dāng
现 在 还 在 画, 而 我 已 完 工, 酒 当

rán shì wǒ de huà shé jiǎo de rén zhēng biàn
然 是 我 的!” 画 蛇 脚 的 人 争 辩

shuō wǒ zǎo jiù huà wán le xiàn zài shì chèn
说:“ 我 早 就 画 完 了, 现 在 是 趁

shí jiān huán zǎo bú guò shì gěi shé tiān jǐ zhī
时 间 还 早, 不 过 是 给 蛇 添 几 只

jiǎo ér yǐ nà rén shuō shé běn lái jiù méi
脚 而 已。” 那 人 说:“ 蛇 本 来 就 没

yǒu jiǎo nǐ yào gěi tā tiān jǐ zhī jiǎo nà nǐ jiù
有 脚, 你 要 给 它 添 几 只 脚 那 你 就

tiān ba jiǔ fǎn zhèng nǐ shì hē bù chéng le
添 吧, 酒 反 正 你 是 喝 不 成 了!”

nà rén háo bù kè qì dì hē qǐ jiǔ lái nà gè
   那 人 毫 不 客 气 地 喝 起 酒 来, 那 个

gěi shé huà jiǎo de rén què yǎn bā bā kàn a běn
给 蛇 画 脚 的 人 却 眼 巴 巴 看 着 本

shǔ zì jǐ ér xiàn zài yǐ bèi bié rén ná zǒu de jiǔ
属 自 己 而 现 在 已 被 别 人 拿 走 的 酒

hòu huǐ bù yǐ
, 后 悔 不 已。

yǒu xiē rén zì yǐ wéi shì xǐ huān jié wài
   有 些 人 自 以 为 是, 喜 欢 节 外

shēng zhī mài nòng zì jǐ jié guǒ wǎng wǎng nòng
生 枝, 卖 弄 自 己, 结 果 往 往 弄

qiǎo chéng zhuó bù zhèng xiàng zhè gè huà shé
巧 成 拙, 不 正 像 这 个 画 蛇

tiān zú de rén ma
添 足 的 人 吗?

——————————
贵族【guìzú】 noble; aristocrat.
祭祀【jìsì】 offer sacrifices to gods or ancestors.
祖宗【zǔzōng】 forefathers; forebears; ancestry.
门客【ménkè】 a hanger-on of an aristocrat.
不知【bùzhī】 unknowing(ly).
如何【rúhé】 how; what.
处理【chǔlǐ】 handle; deal with; dispose of; treat by a special process;
sell at reduced prices.
他们【tāmen】 they.
觉得【juéde】 feel; think.
这么【zhème】 so; such; this way; like this.
肯定【kěndìng】 affirm; confirm; approve; regard as positive; positive;
affirmative; definite; sure; certainly; undoubtedly; definitely.
不够【bùgòu】 not enough; insufficient; inadequate.
不如【bùrú】 not equal to; not as good as; inferior to; it would be better
to.
干脆【gāncuì】 clear-cut; straightforward; simply; just; altogether.
个人【gèrén】 individual (person); I.
痛快【tòngkuài】 very happy; delighted; joyful; to one’s heart’s content;
to one’s great satisfaction; simple and direct; forthright; straightforward.
还好【háihǎo】 not bad; passable; fortunately.
可是【kěshì】 but; yet; however.
到底【dàodǐ】 to the end; to the finish; at last; in the end;
finally; after all; in the final analysis.
于是【yúshì】 thereupon; hence; consequently; as a result.
商量【shāngliáng】 consult; discuss; talk over.
主意【zhǔyì】 idea; plan; decision; definite view.
就是【jiùshì】 quite right; exactly; precisely; even if; even.
各自【gèzì】 each; respective.
大家【dàjiā】 great master; authority; all; everybody.
同意【tóngyì】 agree; consent; approve.
这个【zhègè】 this one; this.
办法【bànfǎ】 way; means; measure.
开始【kāishǐ】 begin; start; initial stage; beginning; outset.
不一【bùyī】 vary; differ.
把酒【bǎjiǔ】 raise one’s wine cup; fill a wine cup for sb..
过来【guòlái】 come over; come up.
喝酒【hējiǔ】 drinking; tipsiness.
瞅见【chǒujiàn】 see.
其他【qítā】 other; else.
十分【shífēn】 very; fully; utterly; extremely.
得意【déyì】 proud of oneself; pleased with oneself; complacent.
自言自语【zìyánzìyǔ】 talk to oneself; think aloud; soliloquize.
未必【wèibì】 may not; not necessarily.

不料【bùliào】 unexpectedly; to one’s surprise.
酒壶【jiǔhú】 wine pot; flagon.
旁边【pángbiān】 side.
过去【guòqu】 go over; pass by.
原来【yuánlái】 original; former.
那个【nàge】 that.
完了【wánliǎo】 come to an end; be over.
不依【bùyī】 not comply; not go along with; not let off easily; not let
sb. get away with it.
最先【zuìxiān】 (the) very first.
现在【xiànzài】 now; at present; today.
完工【wángōng】 complete a project, ect; finish doing sth.; get through.
当然【dāngrán】 as it should be; only natural; without doubt; certainly;
of course; to be sure; natural.
我的【wǒde】 my; mine.
争辩【zhēngbiàn】 argue; debate; contend.
时间【shíjiān】 (the concept of) time; (the duration of) time; (a point
in) time.
不过【bùguò】 only; merely; no more than; but; however; only.
而已【éryǐ】 that is all; nothing more.
本来【běnlái】 original; originally; at first; it goes without saying; of
course.
没有【méiyǒu】 not have; there is not; be without; not so … as; less than.
反正【fǎnzheng】 anyway; anyhow; in any case.
不成【bùchéng】 won’t do.

毫不【háobù】 hardly; not in the least; not at all.
客气【kèqi】 polite; courteous; modest.
眼巴巴【yǎnbābā】 (expecting) eagerly; anxiously; helplessly (watching sth.
unpleasant happen).
自己【zìjǐ】 oneself; closely related; own.
别人【biérén】 other people; others; people.
后悔【hǒuhuǐ】 regret; repent.
不已【bùyǐ】 endlessly; incessantly.

有些【yǒuxiē】 some; somewhat; rather.
自以为是【zìyǐwéishì】 consider oneself (always) in the right; regard oneself
as infallible; be opinionated.
喜欢【xǐhuān】 like; love; be fond of; be keen on; happy; elated; filled
with joy.
节外生枝【jiéwàishēngzhī】 side issues or new problems crop up unexpectedly;
raise obstacles; deliberately complicate an issue.
卖弄【màinong】 show off; parade.
结果【jiéguǒ】 result; outcome; kill; finish off.
往往【wǎngwǎng】 often, frequently; more often than not.
弄巧成拙【nòngqiǎochéngzhuō】 try to be clever only to end up with a blunder;
out smart oneself.
画蛇添足【huàshétiānzú】 draw a snake and add feet to it – ruin the effect
by adding sth. superfluous.
———————————
画蛇添足(泰语)
ฮว่าเสอเทียนจู๋ (画蛇添足) : วาดงูเติมขา

画 แปลว่า วาด
蛇 แปลว่า งู
添 แปลว่า เติม
足 แปลว่า เท้า(ขา)

ในสมัยสงครามระหว่างรัฐ(จั้นกั๋ว) มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งในรัฐฉู่ เมื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้วมักจะมอบสุราให้กับผู้ที่มาช่วยงานเป็นการตอบแทน 1 ไห แต่ในความเป็นจริงแล้วสุรา 1 ไหมีปริมาณน้อยเกินไป หากแบ่งให้ทุกคนดื่มต่างก็ดื่มได้ไม่เต็มที่ ไม่สู้ดื่มเพียงคนเดียว

ผู้ที่มาช่วยงานผู้หนึ่งจึงออกความเห็นว่า
“เพื่อความเป็นธรรม เอาอย่างนี้ดีกว่า พวกเราวาดรูปงูแข่งกัน ใครวาดเสร็จก่อนก็ได้สุราไหนั้นไป”

คนอื่นๆ ต่างเห็นด้วย จึงพากันวาดรูปงูลงบนพื้น สักพักมีคนผู้หนึ่งวาดเสร็จก่อน แต่เมื่อเขามองไปรอบๆ เห็นคนอื่นยังคงก้มหน้าก้มตาวาดกันอยู่ เขาจึงกระหยิ่มใจ และคิดว่าเพื่อเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนวาดภาพเร็วมาก หากวาดขาเติมลงไปในรูปงูของตนเองอีก 4 ข้างก็ยังทัน คิดได้ดังนั้นจึงวาดต่อ แต่วาดยังไม่ทันเสร็จ มีคนอีกผู้หนึ่งวาดรูปงูเสร็จแล้ว และเดินไปหยิบไหสุรามาถือไว้ก่อนใคร ทั้งยังเดินมากล่าวกับชายที่เติมขาให้งูว่า
“ท่านจะมัวเติมขาให้งูไปทำไม ในเมื่อความจริงงูไม่มีขา งูที่มีขาย่อมไม่ใช่งู”

หลังจากกล่าวจบก็ดื่มสุราไหนั้นจนหมดเกลี้ยง

นั่นคือที่มาของสุภาษิต “ฮว่าเสอเทียนจู๋” หรือ “วาดงูเติมขา”

ปัจจุบันใช้เพื่อเปรียบเทียบกับการทำสิ่งที่เกินจำเป็น เกินพอดี ไม่มีเหตุผล ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเสียเวลา และอาจจะทำให้เรื่องราวเลวร้ายลงไปอีกด้วย

อ้างอิงคำแปลจาก http://www.somdom.com/archiver/tid-3487.html

Advertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: