สุขสันต์เทศกาลฉงหยาง 重阳节快乐 !! Happy Chung Yang Festival

爬上高山顶 – 黄晓君 ★☼ 重阳节快乐 !! Happy Chung Yang Festival 2010 ☼★

Happy Chung Yang Festival to you all !! 九九重阳节快乐!

เทศกาลฉงหยาง (重阳节) เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน หรือเรียกว่า 九九重阳 คำว่า 九九 พ้องเสียงกับคำว่า 久久 หมายถึง ยืนยาว คำว่า 重阳 มาจากตำรา 易经 (อี้จิ้ง) ซึ่งระบุว่า 阴 ก็คือเลข 6 阳 ก็คือเลข 9 ดังนั้น 重阳 ก็คือเลข 99 นั่นเอง (阴阳 คือ 69) ในเรื่องตัวเลข คนจีนถือว่า เลขคี่เป็นเลข 阳 เลขคู่เป็นเลข 阴 ซึ่งเลข 9 เป็นเลข 阳 ที่ใหญ่ที่สุด ถือว่าเป็นเลขมงคลที่มีความหมายดีที่สุด ทั้งมีความหมายว่าอายุยืนยาว และสามีภรรยารักกันอยู่ด้วยกันยาวนานจนแก่เฒ่า

《九月九日忆山东兄弟》

作者:王维 (唐代著名诗人王维)

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《九月九日忆山东兄弟》
———————-
九月【jiǔyuè】 September; the nineth month of the lunar year; the nineth moon.
山东【Shāndōng】 Shangdong (Province).
兄弟【xiōngdì】 brothers; fraternal; brotherly.

作者:王维 (唐代著名诗人王维)
———————-
作者【zuòzhě】 author; writer.
唐代【tángdài】 the Tang Dynasty.
著名【zhùmíng】 famous; celebrated; well-known.
诗人【shīrén】 poet.

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。
———————-
异乡【yìxiāng】 foreign land; strange land.
每逢佳节倍思亲【měiféngjiājiébèisīqīn】 on festive occasions more than ever. We think of our dear ones far away.

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
———————-
登高【dēnggāo】 ascend a height.
茱萸【zhūyú】 (chinese medicine) cornus officinalis – the fruit of medicinal cornel.

历九月九日,为传统的重阳节,又称“老人节”。因为古老的《易经》中把“六”定
为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,也叫
重九。重阳节早在战国时期就已经形成,到了唐代,重阳被正式定为民间的节日,
此后历朝历代沿袭至今。“重阳节”名称见于记载却在三国时代。九九重阳,因为
与“久久”同音,九在数字中又是最大数,有长久长寿的含意。
———————-
九月【jiǔyuè】 September; the nineth month of the lunar year; the nineth
moon.
传统【chuántǒng】 tradition.
因为【yīnwei】 because; for; on account of.
古老【gǔlǎo】 ancient; age-old.
易经【yìjīng】 The Book of Changes.
日月【rìyuè】 life; livelihood.
战国【Zhànguó】 the Warring States (475-221 B.C.).
时期【shíqī】 period.
已经【yǐjīng】 already.
形成【xíngchéng】 take shape; form.
唐代【tángdài】 the Tang Dynasty.
正式【zhèngshì】 formal; official; regular.
民间【mínjiān】 among the people,popular,folk; nongovernmental,people-to-people.

节日【jiérì】 festival; red-letter day; holiday.
此后【cǐhòu】 after this; hereafter; henceforth.
历代【lìdài】 successive dynasties; past dynasties.
沿袭【yánxí】 carry on as before; follow.
至今【zhìjīn】 up to now; to this day; so far.
记载【jìzǎi】 put down in writing; record; account.
三国【Sānguó】 the Three Kingdoms (220-265) , namely, Wei (220-265) , Shu
Han (221-263) and Wu (222-280).
时代【shídài】 times; age; era; epoch; a period in one’s life.
数字【shùzì】 numeral; figure; digit.
最大【zuìdà】 biggest; largest; maximum.
长久【chángjiǔ】 for a long time; permanently.
长寿【chángshòu】 long life; longevity.
含意【hányì】 meaning.

重阳最重要的节日活动之一,即是登高。故重阳节又叫“登高节”。登高所到之处,
没有划一的规定,一般是登高山、登高塔。
———————-
重要【zhòngyào】 important; significant; major.
活动【huódòng】 move about, exercise; shaky, unsteady; movable, mobile,
flexible; activity, manoeuvre; use personal influence or irregular means;
behaviour.
之一【zhīyī】 one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter,
percent, etc.).
登高【dēnggāo】 ascend a height.
没有【méiyǒu】 not have; there is not; be without; not so … as; less than.
划一【huàyī】 standardized; uniform.
规定【guīdìng】 stipulate; provide; fix; set; formulate.
一般【yībān】 same as; just like; general; ordinary; common.

重阳的饮食之风,除前所述的饮茱萸、菊花酒,吃菊花食品之外,还有好些,其中最有
名的就是吃糕。
———————-
饮食【yǐnshí】 food and drink; diet.
茱萸【zhūyú】 (chinese medicine) cornus officinalis – the fruit of medicinal
cornel.
菊花【júhuā】 chrysanthemum.
食品【shípǐn】 foodstuff; food; provisions.
好些【hǎoxiē】 quite a lot; a good deal of.
其中【qízhōng】 among (which, them, etc.); in (which, it, etc.).
有名【yǒumíng】 well-known; famous; celebrated.
就是【jiùshì】 quite right; exactly; precisely; even if; even.

去年。回乡一趟,赶上了重阳节庆。我也特程到山明水秀的槟城,在重阳之时,登
上了槟岛 的”千二层”(福建发音)。以下引用马来西亚~文学奖作者杜忠全在《写
给重阳,写给岛 》的重阳篇一章:
———————-
去年【qùnián】 last year.
回乡【huíxiāng】 return to one’s home village.
赶上【gǎnshàng】 overtake; catch up with; keep pace with; run into a situation;
be in time for.
山明水秀【shānmíngshuǐxiù】 green hills and clear waters – picturesque scenery.

福建【Fújiàn】 Fujian Province.
发音【fāyīn】 pronunciation; enunciation; articulation.
以下【yǐxià】 below; under; the following.
引用【yǐnyòng】 quote; cite; recommend.
马来西亚【Mǎláixīyà】 Malaysia.
文学【wénxué】 literature.
作者【zuòzhě】 author; writer.

挥汗踏上了石级山道,穿过重重的树林子,路过山居人家的篱笆庭院跟前,再翻过
几座山头 之后,也就可以眺望到那土黄色的深山道观了。那叫深山绿林给推高起来
的一座古道观,它 即如同旧传统那般地朝拜北斗,也供奉着传闻中的九皇爷。道教
的拜斗与民间的王爷信仰, 那里头究竟有着什么样的联系,又为什么登高朝庙的人
们都非得茹素不可?九月登高的涌涌 人群,大多都已说不清的了……我爱岛上的
重阳,更爱重阳的登高。重阳时节,槟 城岛上总见四处的素食摊子和外出打食的人
群,大小街巷一时间连成了一片桔黄色的旗海 . . . .
———————-
穿过【chuānguò】 to pass through.
重重【chóngchóng】 layer upon layer; ring upon ring.
树林【shùlín】 woods; grove.
路过【lùguò】 pass by or through (a place).
人家【rénjia】 other people; someone; myself.
篱笆【líba】 bamboo or twig fence.
庭院【tíngyàn】 courtyard.
跟前【gēnqian】 (of one’s children) living with one.
山头【shāntóu】 hilltop; the top of a mountain; mountain stronghold; faction.

之后【zhīhòu】 later; after; afterwards.
可以【kěyǐ】 can; may; passable; pretty good; not bad;
awful.
眺望【tiàowàng】 look into the distance from a high place.
土黄【tǔhuáng】 colour of loess; yellowish brown.
起来【qǐlái】 stand up; sit up; rise to one’s feet; get up; get out of bed;
rise; arise; revolt.
如同【rútóng】 like; as.
朝拜【cháobài】 pay respect to (a sovereign); pay religious homage; worship.
供奉【gòngfèng】 enshrine and worship; consecrate.
传闻【chuánwén】 it is said; they say; hearsay; rumour; talk.
中的【zhòngdì】 hit the mark; hit the nail on the head.
道教【dàojiào】 Taoism (one of the chief religions in old China).
信仰【xìnyǎng】 faith; belief; conviction.
那里【nàli】 that place; there.
究竟【jiūjìng】 outcome; what actually happened; actually; exactly;
after all; in the end.
有着【yǒuzháo】 have; possess.
什么【shénme】 what.
联系【liánxì】 contact; connection; relation.
为什么【wèishénme】 why; why (or how) is it that.
人们【rénmén】 people; men; the public.
非得【fēiděi】 have got to; must.
不可【bùkě】 cannot; should not; must not.
人群【rénqún】 crowd; throng; multitude.
大多【dàduō】 for the most part; mostly.
时节【shíjié】 season; time.
四处【sìchù】 all around; in all directions; everywhere.
素食【sùshí】 vegetarian diet; be a vegetarian.
摊子【tānzì】 vendor’s stand; booth; stall; the structure of an organization.

外出【wàichū】 egress; egression.
大小【dàxiǎo】 big or small; size; degree of seniority.
一时【yīshí】 a period of time; for a short while; temporary; momentary.
黄色【huángsè】 yellow; decadent; obscene; pornographic.

Advertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: