เรียนภาษาจีนกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ม.4

วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV8 7 #
4/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษา่จีน 2 ภาษาจีน DLTV7 8 #
5/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV10 2 #
5/11/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV10 3 #
5/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV7 6 #
11/11/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV8 7 #
11/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV7 8 #
12/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV10 2 #
12/11/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV10 3 #
12/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 2 ภาษาจีน DLTV7 6 #
2/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
2/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
3/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
3/9/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
3/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
9/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
9/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
10/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
10/9/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
10/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
16/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
17/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
17/9/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
17/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
23/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
23/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
24/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
24/9/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
24/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
30/9/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
30/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
5/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
5/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
6/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
6/8/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
6/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
19/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
19/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
20/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
20/8/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
20/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
26/8/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
26/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
27/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
27/8/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
27/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
1/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
1/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
2/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
2/7/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
2/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
8/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
8/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
9/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
9/7/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
9/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
15/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
15/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
16/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/7/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
16/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
22/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
22/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
23/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
23/7/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
23/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
29/7/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
29/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
30/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
30/7/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
30/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
3/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
3/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
4/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
4/6/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
4/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
10/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
10/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
11/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
11/6/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
11/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
17/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
17/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
18/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
18/6/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
18/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
24/6/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
24/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
25/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
25/6/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
25/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
20/5/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
20/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
21/5/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 2 #
21/5/2010 10:30น.- 11:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
21/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
27/5/2010 14:30น.- 15:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV8 7 #
27/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 1 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 8 #
เลือกเงื่อนไขหรือคลิกที่ปฏิทินเพื่อค้นหารายการย้อนหลัง
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/3/2010 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
5/3/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
5/3/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
4/2/2010 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
5/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
5/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
11/2/2010 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
12/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
12/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
19/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
19/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
26/2/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
26/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
7/1/2010 14:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
7/1/2010 15:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
8/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
8/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
14/1/2010 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
15/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
15/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
22/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
22/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV7 6 #
28/1/2010 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
29/1/2010 10:30น.- 11:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
3/12/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
3/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
4/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
11/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
17/12/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
17/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
18/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
24/12/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
24/12/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
25/12/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
5/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
5/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
6/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
12/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
12/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
13/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
19/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
19/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
20/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
26/11/2009 14:30น.- 15:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
26/11/2009 15:30น.- 16:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 8 #
27/11/2009 10:30น.- 11:30น. จ40202(ม.4) ภาษาจีน DLTV10 3 #
18/2/2009 14:30น.- 16:30น. จ40202 (ม.4) ภาษาจีน DLTV10 7 #
Advertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: